ศูนย์การเรียนรู้

นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

       

ผังศูนย์การเรียนรู้

นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

      แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๘ พื้นที่ ได้แก่
      ๑.พื้นที่พักอาศัย
      ๒.พื้นที่เลี้ยงสัตว์
      ๓.พื้นที่ปลูกผักสวนครัว
      ๔.พื้นที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น
      ๕.พื้นที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
      ๖.พื้นที่แหล่งน้ำ
      ๗.พื้นที่อบรมศึกษาดูงาน
      ๘.พื้นที่พลังงานทดแทน
   
       
หลักการและเหตุผล      
๑.เป็นโครงการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๕
๒.น้อมนำปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้
๓.เป็นแหล่งเรียนรู้ของข้าราชการ นพค.๑๔ ฯ ส่วนราชการและราษฎรทั่วไป
๔.สามารถเข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน เป็นการสร้างรายได้ของชุมชน
๕.เป็นโครงการพระราชดำริที่สะท้อนหลักการทรงงาน ด้านดิน น้ำ ป่าแหล่งอาหารชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และด้านพลังงานทดแทน
๖.เป็นการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านผสมผสานกับเทคโนโลยีการเกษตร
       
วัตถุประสงค์      
๑.เพื่อให้ราษฎรเห็นคุณค่าและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
๒.เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชน
๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่
๔.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้
๕.ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน
       

ศูนย์การเรียนรู้ นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. เริ่มพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปี ๒๕๔๗ ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยจำนวน ๔ ไร่

โดยนำแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน มาเป็นแนวทางในการดำเนินการภายใน

ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่จำนวน ๔ ไร่

       
แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๘ พื้นที่ ได้แก      
๑.พื้นที่พักอาศัย      
๒.พื้นที่เลี้ยงสัตว์      
๓.พื้นที่ปลูกผักสวนครัว      
๔.พื้นที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น      
๕.พื้นที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ      
๖.พื้นที่แหล่งน้ำ      
๗.พื้นที่อบรมศึกษาดูงาน      
๘.พื้นที่พลังงานทดแทน      
       
กิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๗ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑.กิจกรรมลดรายจ่าย      
- ทำการเกษตร ได้แก่ ปลูกผักสวนครัว,เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก,เลี้ยงไก่พื้นเมือง,เลี้ยงเป็ดบาบารี่,เลี้ยงปลาในกระชัง,เลี้ยงกบร่วมกับการเลี้ยงปลาดุก
- การทำของใช้ในครัวเรือน ได้แก่ การทำน้ำยาล้างจาน,การทำน้ำยาเอนกประสงค์
- ลด ละ เลิก อบายมุข
- การใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัด
๒.กิจกรรมเพิ่มรายได้ พึ่งพากันเอง รวมกลุ่มระดับครอบครัว ระดับชุมชน และเครือข่าย
- ทำการเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงสุกร,การเลี้ยงโค,การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม
๓.กิจกรรมด้าการออม
- ทำบัญชีครัวเรือน      
- การฝากเงินไว้กับธนาคาร สถาบันการเงิน กลุ่มออมทรัพย์
๔.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ      
- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ      
- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า      
- การอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม      
๕.ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี      
- วัฒนธรรมพื้นบ้าน      
- ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแบบประเพณีแบบดั้งเดิม
๖.ส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการสมัยใหม่และภูมิปัญญาชาวบ้าน
๗.พลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล เตาชีวมวล เตาถ่านชีวภาพ ไบโอแกส
       
ส่วนราชการที่ให้การสนับสนุน      
๑.อำเภอบ่อไร่      
- เกษตรอำเภอ,ปศุสัตว์อำเภอ,วัฒนธรรมอำเภอ,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอ
๒.วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่      
๓.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด      
๔.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ่อไร่