11
     

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔  สำนักงานพัฒนาภาค ๑      หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ระวัติความเป็นมา

นพค. ๑๔ สนภ.๑ นทพ.   เป็นหน่วยลำดับที่  ๒๓   ใน  ๓๐  หน่วย   ตั้งอยู่เลขที่ ๑  หมู่ ๗ต.บ่อพลอย   อ.บ่อไร่ จ.ตราด 

เริ่มก่อตั้งหน่วยและปฏิบัติงาน  เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒   โดยเรียกชื่อหน่วยว่า นพค.ตราด กรป.กลาง 

ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๐  นพค.๑๔ ได้เคลื่อนย้ายกำลัง   ทั้งหมดไปประจำอยู่ที่  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของ นพค.๑๓ กจ. และเปลี่ยนชื่อเป็น นพค.๑๑ กจ. , ส่วน นพค.๑๓ ( เดิม ) ได้เคลื่อนย้ายกำลังไป จ.มหาสารคาม

เพื่อปฏิบัติงานโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง  ต่อมาได้เรียกชื่อหน่วย  นพค.๑๔  ตร.  เป็น  นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.    

และในสถานการณ์ขณะนั้น กรป.กลาง   ได้มีนโยบายให้หน่วยดำเนินการตามแผนพัฒนา  และฟื้นฟูสภาวะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานยกระดับรายได้    และการสร้างงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  

ตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๐ จึงมี คำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ ๒๕๕๓/๓๐   ลง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ 

ให้หน่วยเคลื่อนย้ายกำลังพล, เครื่องจักรกล  และยานพาหนะ    เข้าที่ตั้งหน่วยชั่วคราวที่  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม 

เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๐  จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๓๕         การปฏิบัติงานในพื้นที่.มหาสารคามได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามภารกิจที่ได้รับมอบ

รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ๕ ปีเต็ม ( พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕ ) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑  นทพ.   

ได้พัฒนาพื้นที่โครงการอีสานเขียวมาโดยตลอดและต่อเนื่องตามนโยบายของ กรป.กลาง  

และบรรลุวัตถุประสงค์ตามความ    มุ่งหมายของทางราชการทุกประการ

ในเดือนตุลาคม ๒๕๓๕ นพค.๑๔ ได้เคลื่อนย้ายกำลังพล, เครื่องจักรกลและยาน-พาหนะเข้าที่ตั้งหน่วย

ที่ บ.ตากแว้ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตามคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ ๑๒๕๒/๓๔ ลง ๕ เมษายน  ๒๕๓๔

  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับมอบต่อไป

mdu1