พ.อ.นพดล ปิ่นทอง

๒๔ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗

น.อ.มานิต  วีระเดชะ ร.น.

๙ ก.ค.๑๒ – ๒๒ มิ.ย ๑๖

น.อ.ถวัลย์ เหราบัตย์ ร.น

๕ ก.ย.๑๘ – ๘ มี.ค. ๑๙

พ.อ. ทวีรัตน์ คุ้มประยูร

๘ มี.ค. ๑๙ - ๑๕ ธ.ค. ๑๙

พ.อ. ทวีรัตน์ คุ้มประยูร

๑ ธ.ค. ๒๐ - ๑๕ ก.ค. ๒๑

พ.อ. ทรัพย์ทวี เขียววิมล

๑๕ มิ.ย. ๒๓ - ๑ ต.ค. ๓๐

พ.อ. พีระ หินทอง

๒ เม.ย. ๓๔ - ๑ ต.ค. ๓๘

พ.อ. สันติ รุ่งแสง

๑ ต.ค. ๓๘ - ๑ ต.ค. ๔๒

พ.อ. พิษณุพงค์ ชินวิทย์

๑ ต.ค. ๔๒ - ๑ ต.ค. ๔๓

พ.อ. อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล

๑ ต.ค. ๔๓ - ๑ ต.ค. ๔๔

พ.อ.กฤษฎิ์ชัย จำนงค์เนียร

๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๐

พ.อ. ประจวบ สื่อประสาร

๑ ต.ค. ๔๔ - ๑ ต.ค. ๔๖

พ.อ หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ

๑ ต.ค. ๔๖ - ๑ ต.ค. ๔๘

พ.อ. พูนศักดิ์ คำสิงห์

๑ ต.ค. ๔๘ - ๑๒ ต.ค. ๕๐

พ.อ. พรพัฒน์ จันทร์เพียร

๑๒ ต.ค. ๕๐ - ๑๗ พ.ค. ๕๒

พ.อ. สำราญ ไชยริปู

๑๗ พ.ค. ๕๒ - ๑ ต.ค.๕๓

น.อ.ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย ร.น.

๑ ต.ค.๕๓ - ๓๐ ก.ย. ๕๔

น.อ. บัญชา ดาวสุข ร.น.

๑ ต.ค.๕๔ - ๒๔ ต.ค.๕๖

พ.อ. ณัญฐวุฒิ นิลนนท์

๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ มี.ค. ๖๑

พ.อ. อมรินทร์ เทศนธรรม

๑ เม.ย. ๖๑ - ปัจจุบัน